Национална програма

 
 
 
 

ВОЗРАСТ НА УЧЕНИЦИ

 

 
Национална програма за гимназиско образование е наменета за ученици од 14 до 19 години
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програмите се внимателно дизајнирани и прогресивни, овозможувајќи им на учениците од 14 до 19 годишна возраст, јасно трасирана патека до успех на академско и професионално ниво. Сето ова се разбира е во согласност со законите кои функционираат на локално ниво.

Националната програма е целосно усогласена со националниот силабус за гимназиско образование.

Нашите ученици имаат можност да учат во мали паралелки, со индивидуален пристап на секој професор.

Во првите две години се изучува општа програма додека во трета година учениците имаат можност да одберат некоја од долупонудените насоки.

 
Фундаментални принципи за дизајн и имплементација на успешна наставна програма