Основно образование 2

 
 
 
 

ВОЗРАСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

 
Оваа програма е наменета за ученици од 11 до 14 години | 7мо до 9то одделение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Низ наставната програма за Основно образование 2, учениците изучуваат широк спектар на наставни предмети кои ги предаваат современо обучени наставници. Преминувајќи во оваа фаза од нивното образование, учениците се охрабруваат подетално да го развијат разбирањето за низа области, истовремено, продлабочувајќи ја својата независност, љубов кон учењето и критичко размислување. Разновидната понуда на предмети им овозможува на учениците да развијат широк спектар на вештини и знаења и ги подготвува за преминот во средно училиште. Со цел да се подготват и подобрат личните и социјални вештини кај учениците, во програмата има интегрирана настава од области како: лични односи, социјални групи, здравје, економија и слично. Целта на ваквиот вид интеграција е да се зајакнат врските помеѓу учениците и заедницата од која тие се дел, како и да се стекнат со вештини кои им се неопходни за успех.

Нивоа

  • Ниво 7 - возраст на учениците: 11 - 12 години
  • Ниво 8 - возраст на учениците: 12 - 13 години
  • Ниво 9 - возраст на учениците: 13 - 14 години
 
 
 
 
 
 
 
Програмата е природно продолжение на наставната програма за основно образовние. Со користење на истите модерни наставни методи, оваа програма ги продлабочува знаењата на учениците од основните предмети кои се изучуваат во претходното ниво.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во Максимилијан креираме средина која ги поттикнува сите ученици да успеат со користење на своите потенцијали низ поставување високи цели и заемна почит. Нашата програма е креирана така што поттикнува меѓусебна доверба помеѓу сите вклучени во процесот и создава можност за развој на личните креативни способности на секој ученик. Училиштето изобилува со нови и возбудливи образовни искуства за учениците. Низ интерактивен пристап и настава на секој ученик му е овозможено да ја совлада наставната материја и да создаде вештини кои лесно ќе ги примени во секојдневните ситуации.

Систем за оценување

Во оваа програма, студентите се оценуваат континуирано. На почетокот на секој месец, родителите добиваат Извештај за напредокот што го покажува работењето на ученикот во текот на изминатиот месец.

Постојат две испитни недели во текот на целата учебна година:
1. Мидтерм испитна недела во декември
2. Завршна испитна недела во мај
 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТИ
 
Англиски
 
Македонски јазик и литература
 
Германски јазик
 
Математика
 
Природни науки
 
Општествени науки
 
Музичко
 
Спорт
 
Глобални перспективи